Tuesday, July 1, 2008

iphone unlock மென்பொருள்

ஐபோனை unlock செய்ய முடியும் என சில நாட்களுக்கு முன் ஒரு அறிந்திருப்பீர்கள் unlock மென் பொருள் கீழே இருக்கிறது. அதை வைத்து unlock செய்ய முடியுமாம்இங்கேஇப்படி தானாம் செய்வதுமேலதிக செய்தி;-http://www.iphonesimfree.comஉரிமை தமிழ்பித்தன்

No comments: